วันที่เริ่มทำโครงการ :  24 พฤศจิกายน 2557

ชื่อโครงการ :  โครงการ พัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล
                 สังคมไทยในปัจจุบันประสบกับปัญหาต่างๆมากมายและส่งผลกระทบต่อวิถีการดำรงชีวิตและจิตใจของเยาวชน ซึ่งอยู่ในวัยเรียนที่ผู้ปกครองต้องดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด บางครั้งก็ต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอย่างเร่งด่วน ต้องการความรัก ความเอาใจใส่จากผู้ใหญ่ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการทางานที่ชัดเจนโดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดาเนินการและมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอก รวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน ในการดูแลช่วยเหลือ ด้วยวิธีการส่งเสริม การป้องกัน และการแก้ไขปัญหานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปลอดภัยจากสารเสพติด

วัตถุประสงค์

                1.  เพื่อให้การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

                2.  เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือชุมชน มีการทำงานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการทำงานที่ชัดเจน พร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบหรือรับการประเมินได้

เป้าหมายเชิงปริมาณ

                1.  นักเรียนโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ทุกคน ได้รับการดูแลช่วยเหลือจากผู้ปกครอง ครู และบุคคลที่เกี่ยวข้อง อย่างทั่วถึงตรงตามสภาพปัญหา

                2.  นักเรียนโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ทุกคน มีทักษะชีวิตที่ดี ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

                3. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นจัดทำแฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนดเป็นแบบเดียวกัน ครบถ้วนและง่ายต่อการนำไปใช้

 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

                1. นักเรียนโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ได้รับการเยี่ยมบ้านจากครูที่ปรึกษาร้อยละ 100 เพื่อเป็นพื้นฐานในการดูแลช่วยเหลือ

                2. นักเรียนโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ร้อยละ100 ได้รับการประเมินพฤติกรรม (SDQ) ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ประเมินทักษะชีวิต แล้วนำผลการประเมินมาสรุปเพื่อการส่งเสริมและแก้ปัญหา

                3. ผู้ปกครองนักเรียน ร้อยละ 80 ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

      วิธีดำเนินการ

              1. เขียนโครงการ/เสนออนุมัติโครงการ

              2. ขออนุมัติดำเนินโครงการ

              3. ดำเนินโครงการ

              4. ประชุมคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

5.ประเมินผลโครงการ

6. รายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้องทราบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

               1. นักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา

                2. สัมพันธภาพระหว่างครูและนักเรียนเป็นไปด้วยดี และอบอุ่น

                3. นักเรียนรู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้

                4. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข

                5. นักเรียนมีพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์