วันที่เริ่มทำโครงการ :  16 กุมภาพันธ์ 2558

ชื่อโครงการ :  โครงการครอบครัวสัมพันธ์สร้างภูมิคุ้มกัน โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ได้รับความร่วมมือจากวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมจัดโครงการครอบครัวสัมพันธ์สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม


รายละเอียดโครงการ

โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ได้รับความร่วมมือจากวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมจัดโครงการครอบครัวสัมพันธ์สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมขึ้น โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในงาน จัดในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558