วันที่เริ่มทำโครงการ :  02 มิถุนายน 2557

ชื่อโครงการ :  โครงการวิถีพุทธ การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม


รายละเอียดโครงการ

        โครงการวิถีพุทธ การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม
         โรงเรียนวิถีพุทธ   หมายถึงโรงเรียนในวิถีแห่งปัญญา ที่พัฒนาอย่างบูรณาการในระบบแห่ง                        ไตรสิกขา สู่ความเป็นพุทธ ผู้เข้าถึงธรรม ทำให้เป็นอิสระ โดยมีชีวิตที่ดี เจริญงอกงามมีความสุขจริงแท้และอยู่ร่วมสังคมอย่างสร้างสรรค์เกื้อกูล สามารถนำโลกไปในวิถีที่ถูกต้อง ตามหลักแห่งวิถีแห่งธรรม( ป. อ. ปยุตโต)