วันที่เริ่มทำโครงการ :  18 เมษายน 2554

ชื่อโครงการ :  โครงการดนตรีและนาฎศิลป์ โครงการที่ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สู่ลูกหลาน และให้สอนคล้องกับค่านิยม 12 ประการ


รายละเอียดโครงการ

โครงการดนตรีและนาฎศิลป์ โครงการที่ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สู่ลูกหลาน และให้สอนคล้องกับค่านิยม 12 ประการ เจ้าของโครงการ นายประยูร  ทองสุทธิ์ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ