วันที่เริ่มทำโครงการ :  12 กุมภาพันธ์ 2555

ชื่อโครงการ :  โครงการเบญจรงค์งิ้วราย เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกความสามารถในการปั้นเครื่องเบญจรงค์


รายละเอียดโครงการ

โครงการเบญจรงค์งิ้วราย เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกความสามารถในการปั้นเครื่องเบญจรงค์ พร้อมทั้งลงสีและเผาให้ได้เป็นแก้วและจานที่สวยงาม เจ้าของโครงการ นายธีระ ทองยี่สุ่น ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ