ผู้เรียนมีมารยาทดี

ผู้เรียนมีมารยาทดี มีคุณลักษณะดังนี้ ทักทายด้วยการยิ้ม ไหว้ ตามวิถีไทย

โรงเรียนส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรมไทย

โรงเรียนส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรม มีคุณลักษณะดังนี้ ผู้เรียนปฏิบัติตนตามประเพณี วัฒนธรรมไทย เข้าร่วมกิจกรรมและอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย